Stichting Doris Mooltsje

* Bestuur

* Doelstelling

* Verantwoording

* ANBI status

* Donateurs

 

Bestuur:

Stichting Doris Mooltsje wordt bestuurd door:

J. de Vries voorzitter
C.Steenbeek secretaris
P. de Vries penningmeester
P. Bootsma algemeen lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben echter wel recht op een vergoeding van de t.b.v. hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar


Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van de spinnenkopmolen: het onderhouden en restaureren. Deze molen heeft een cultuurhistorische waarde.
De stichting tracht het doel te bereiken door o.a.:

* De daarvoor benodigde financiële middelen te verwerven: subsidies en donaties

* De molen regelmatig te laten draaien.

 

Verantwoording:

Jaarlijks wordt door de penningmeester een nieuwsbrief gemaakt.
Daarin wordt het reilen en zeilen van de molen bekend gemaakt aan de donateurs.
De donateurs krijgen persoonlijk bericht.
De penningmeester verzorgt jaarlijks het financieel verslag De balans en de staat van baten en lasten zijn hieronder te vinden op.

ANBI overzicht 2022

ANBI overzicht 2021

ANBI overzicht 2020

ANBI overzicht 2019

ANBI overzicht 2018

ANBI overzicht 2017

ANBI overzicht 2016

ANBI overzicht 2015

ANBI overzicht 2014

ANBI overzicht 2013

ANBI status:

Stichting Doris Mooltsje is per 01-01-2012 aangemerkt door de belastingdienst als “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Tevens is de stichting op deze datum aangemerkt als Culturele ANBI.

Dit houdt in dat donateurs hun bijdragen, met in achtneming van de daarvoor geldende drempels en maxima, als aftrekpost in hun belastingaangifte mogen opvoeren. In het geval van de culturele ANBI die stichting Doris Mooltsje heeft, mag deze bijdrage met de factor 1,25 worden vermenigvuldigd.

De gegevens die een ANBI moet publiceren staan hieronder vermeld:

* Stichting Doris Mooltsje

* Brekkenpaed 2, 8614 JC Oudega SWF

* Postadres: Bouke de Vriesstrjitte 9, 8614 JH Oudega SWF

* Bankrekening: NL40RABO0359552242

* RSIN fiscaal nummer: 8166.41.390

* Kamer van Koophandel nr : 41004335

* Mailadres: info@dorismooltsje.nl

 

Donateurs:

Het stichtingsbestuur kan door middel van subsidies van Rijk, Provincie, Gemeente en Wetterskip de molen grotendeels onderhouden.
De rest wordt betaald uit de donaties. Zo ook de verzekeringen voor storm en brand en het onderhoud bliksemafleider.
De stichting nodigt u hierbij uit om donateur van stichting Doris Mooltsje te worden. Zo werkt u mee aan het in stand houden van het Friese cultureel erfgoed.
U kunt donateur worden door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden of wanneer u een bezoek brengt aan Doris Mooltsje.

Doneren